Vedtægter og årsplan

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Den Skandinaviske Designhøjskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
Stk. 2. Institutionen er oprettet den 18. juni 1997 og har hjemsted i Randers Kommune.
Stk. 3. Institutionen ejer ejendommen matr. nu. Ad, Brusgård Hovedgård, Ølst, beliggende Brusgårdsvej 25, 8900 Randers.
Stk. 4. Institutionens formål er at drive en folkehøjskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
Stk. 5. Den Skandinaviske Designhøjskole bygger hele sin virksomhed på 3 kerneværdier: Dristighed, Sanselig og Innovation.

Dristighed

Vi tror på vigtigheden af at tage chancer og stille de dumme og upassende spørgsmål for at opøve vovemodet og den kritiske sans.

Sanselighed

Vi tror på nødvendigheden i at sanse (opleve og erfare) verden omkring os for bedre at kunne agere i den.

Innovation

Vi tror på vigtigheden i at opdage og kombinere, fordi det er afgørende for at finde nye og bedre løsninger i det professionelle, sociale og personlige liv.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.
Stk.2. Medlemsskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.
Stk. 3. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst en gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. 4. Medlemsskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Skolens årsregnskab udleveres fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs-, og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, kursusvirksomhed og økonomi­ske bidrag fra skolekredsen.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 50 % af skolekredsens medlemmer ønsker det.
Den indkaldes som ordinær generalfor­samling sammen med dagsorden, senest 30 dage efter anmodning, og med mindst 14 dages varsel.
Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdyg­tig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.
Stk. 7. 5 medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Resultatet af afstemninger indføjes i beslutningsprotokollen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7-9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf flertallet vælges på general­forsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer kan udpeges af foreninger, kommuner m.v.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved førstkommende generalforsamling afgår 4 medlemmer af bestyrelsen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand, samt 1. og 2. næstformand.
Stk. 6. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab skal vedkommende udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsmini­steren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3 medlemmer. Dette udvalg yder serviceopgaver overfor bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 6. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed (årsplan) og en indholdsplan for det enkelte kursus.
Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.
Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.
Stk. 9. Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag.

§ 7. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, dog minimum to gange årligt
Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.
Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formand eller en næstformand. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal, to tredjedele af bestyrelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslo­vens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. I tilfælde af formandens forfald indtræder 1.næstformand, og i tilfælde af 1. næstformands forfald 2. næstformand i formandens beføjelser.
Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomi­ske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.
Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere.
Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.
Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i alle for skolen væsentlige anliggender, herunder:
a) drifts- og anlægsbudgetter
b) kursus- og undervisningsplaner
c) nybyggeri
d) efteruddannelse mv.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 5.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmed­lemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne skal vedtages på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestem­melsen, skal den nedlægges.
Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.
Således vedtaget på generalforsamling den 18. juni 1997, og senest revideret på  generalforsamling d. 17.04.2012

 

Årsplan 2018/19 og 2019/20 er vedhæftet herunder:

Aarsplan 18_19 og 19_20

Årsplan 2016/17 og 2017/18 er vedhæftet herunder:

Aarsplan 16_17 og 17_18

Årsplan 2014/15 og 2015/16 er vedhæftet herunder:

Aarsplan 14_15 og 15_16